Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Hemelwater

Putwater en hemelwater kunnen een goedkoop alternatief zijn voor laagwaardige drinkwatertoepassingen. Maar hoe organiseert u dit op een veilige manier? Hoe haalt u het maximum uit uw water?

Naast het aanbod voor particulieren en consumenten (Reni), biedt FARYS via Aquadomo service op maat aan qua afkoppeling en recuperatie of zuivering van regenwater. Dit kan in verschillende gradaties en per projectfase:

 • Studie en ontwerp
 • Projectbegeleiding
 • Uitvoering

Digitaal rioleringsplan

Wenst u eerst enkel uw afvoer van afval- en hemelwater in kaart te brengen, dan bezorgen wij u een digitaal rioleringsplan. Door middel van camera inspectie en/of kleurstofonderzoek en rooktest brengen wij uw leidingen in kaart. Daarbij kunnen wij ook sterk vervuilde riolering reinigen en het slibafval verwijderen. Wij lokaliseren hierbij stroomrichting, de eerst mogelijke controle inrichting, lozingstoestellen, aansluiting op de riolering, septische putten, bufferbekkens, aquadrains …

Hemelwaterstudie en uitvoering

Bij een vergunningsprocedure is de kans groot dat u een hemelwaterstudie moet laten uitvoeren door een erkend deskundige. Bij een hemelwaterstudie wordt zowel de hemelwaterhuishouding als de hemelwaterafvoer in kaart gebracht en (her)bekeken. 

Zo legt de milieuwetgeving (Vlarem II) de ‘ladder van Lansink’ voor de afvoerwijze van regenwater op:

 • bufferen en hergebruiken
 • infiltratie op eigen terrein;
 • bufferen en vertraagd lozen in een gracht/waterloop;
 • bufferen en vertraagd lozen in een regenwaterriool.

Dit geldt zowel voor milieuvergunningsplichtige bedrijven als voor woningen. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) over hemelwater volgt dit principe.

Een hemelwaterstudie maakt de vergelijking tussen de technische haalbaarheid en de kosten verbonden aan de uitvoering van de voorgestelde technieken. Voor de technische haalbaarheid van bijvoorbeeld hergebruik, infiltratie of vertraagde afvoer zijn er een aantal aspecten om rekening mee te houden, zoals het leegstandspercentage, de verbruikspunten, …. Ook de afvoerleidingen en afvoerpunten hertekenen en heraanleggen zal bij elk van bovenstaande technieken afgewogen worden. Daarna berekent Aquadomo de terugverdienperiode en financiële haalbaarheid. Vaak blijkt hieruit dat het de moeite loont een regenwaterinstallatie te plaatsen door de besparing op het drinkwatergebruik en de gemeentelijke- en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Deze regenwaterinstallatie kan geplaatst worden door Aquadomo. Naast de dimensionering en plaatsing van de tank, zoeken wij de pompinstallatie en filters aangepast aan uw concrete situatie.

Wanneer het regenwater in het bedrijf voor specifieke toepassingen wordt gebruikt, is een jaarlijks (omnium) onderhoudscontract ook een optie aangeboden door Aquadomo.

Afkoppelingsstudie en uitvoering

Een afkoppelingsstudie dient als basis voor de afkoppeling van afvalwater en regenwater in uw bedrijf. Deze werken worden best tijdig uitgevoerd in functie van het verkrijgen van eventuele bouw- en milieuvergunningen of eigen geplande veranderingswerken op uw bedrijf. Maar de afkoppeling zelf heeft ook zijn voordelen:

 • Door een gescheiden stelstel behaalt u bijvoorbeeld een vermindering van het volume geloosd bedrijfsafvalwater en kan er aanzienlijk op de heffing bespaard worden.
 • De afkoppeling van hemelwater laat ook toe dit als proces- of sanitair water te gebruiken, net als het hergebruik van (grijs) bedrijfsafvalwater binnen het industriële productieproces.

Wij richten onze dienstverlening naar niet-prioritaire bedrijven (gelijkaardige behandeling als huishoudelijk afvalwater). Huishoudelijk afvalwater kan op twee manieren gezuiverd worden: ofwel wordt het afvalwater aangesloten op een openbaar rioleringsnet dat aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, ofwel wordt het afvalwater lokaal - op het eigen perceel - gezuiverd door een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) of door een Kleinschalige WaterZuiveringsInstallatie (KWZI). Aquadomo onderzoekt wat de meest aangewezen manier is voor de behandeling van het afvalwater.

Bovendien zoeken we als neutrale partij in overleg naar synergie met naburige bedrijven of organisaties . Steeds minder zien bedrijven de zuivering van hun afvalwater vooral op het niveau van het eigen bedrijf. Het is zeker aangewezen om samenwerkingsverbanden te onderzoeken waarbij volgende elementen als leidraad kunnen gelden:

 • hergebruik van bedrijfsafvalwater door een ander bedrijf;
 • hergebruik van (gedeeltelijk) gezuiverd afvalwater door een ander bedrijf;
 • het uitbouwen van installaties voor gezamelijke aanvoer en verwerking van bedrijfsafvalwater.

Leveren, plaatsen, indienststellen en onderhouden van IBA’S en KWZI (Kleinschalige WaterZuiveringsInstallaties) behoort tot onze activiteit. FARYS|TMVW heeft in totaal reeds meer dan 1 000 IBA installaties geplaatst en daardoor een grondige ervaring opgedaan. Bovendien Aquadomo ook de verplichte keuring verzorgen (correcte scheiding afval – en hemelwater).