Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Privacy & Cookies Policy

1. Algemeen

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0200.068.636 (hierna “TMVW”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website (www.aquadomo.be) (hierna “de Website”).

TMVW leeft als Belgische vennootschap de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.


2. Persoonsgegevens die verzameld worden

TMVW hecht belang aan de privacy van haar klanten. Hoewel de meeste informatie op de Website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Het kan hierbij o.a. gaan om de volgende gegevens:

Het kan hierbij o.a. gaan om de volgende gegevens:

  • Inrichting
  • Naam+voornaam
  • Functie
  • E-mail
  • GSM
  • Telefoon

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

TMVW kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de Website gekomen is, of waarlangs hij die verlaat. Dit maakt het TMVW mogelijk om de Website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemeen

De persoonsgegevens worden verzameld om de diensten aangeboden op de Website te kunnen leveren en in het kader van het klantenbeheer van TMVW.

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, behoudens de fabrikant of de aannemer (of zijn aangesteld) voor uitvoering van de door de gebruiker gevraagde diensten.

3.2. Direct marketing

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. De klant kan zich echter steeds en op elk moment verzetten hiertegen (“opt-out”).

Hiertoe kan de klant, zonder motivering en gratis een e-mail zenden naar info@aquadomo.be, of een brief zenden naar TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, waarin hij zijn verzet kenbaar maakt.


4.  Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard gedurende een redelijke periode na het leveren van de desbetreffende producten en/of diensten door TMVW.


5.  Recht van toegang en verbetering

De gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@aquadomo.be of per brief aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.


6. Recht van verzet

De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een gedateerd en ondertekend verzoek te richten aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.


7.  Veiligheid en vertrouwelijkheid

TMVW heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan TMVW aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

TMVW houdt eraan de gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die TMVW niet controleert en waarop deze Privacy & Cookies Policy niet van toepassing is. TMVW is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden.


8. Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website zouden kunnen identificeren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die TMVW gebruikt en hun doel.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@aquadomo.be.

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser of op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Op die manier kunnen wij de voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website onthouden.

Tenzij de gebruiker zijn browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal TMVW cookies plaatsen van zodra de gebruiker de Website bezoekt.

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door info@reni.be.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. Toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via de browserinstellingen.

De gebruiker kan cookies blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer de gebruiker echter diens browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, zal deze mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) de Website.

Indien de gebruiker diens toestemming wil intrekken, dient hij de cookies te verwijderen d.m.v. diens browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan de gebruiker de volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org.

8.5. Browserinstellingen veranderen

Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

  • Cookie instellingen in Internet Explorer.
  • Cookie instellingen in Firefox.
  • Cookie instellingen in Chrome.
  • Cookie instellingen in Safari.  

8.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu.

8.7. Welke cookies gebruikt TMVW

Functionele cookies

Naam

Domein

Doel

Geldigheid

has_js

www.aquadomo.be

javascript

 

 

Niet-Functionele cookies

Naam

Domein

Inhoud en Doel

Geldigheid

_utma

www.aquadomo.be

Google Analytics

Tracking cookie*

2 jaar

_utmb

www.aquadomo.be

Google Analytics

Tracking cookie

30 minuten

_utmc

www.aquadomo.be

Google Analytics

Tracking cookie

sessie

_utmz

www.aquadomo.be

Google Analytics

Tracking cookie

6 maanden

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: TMVW oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Privacy & Cookies Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookies Policy.


10. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze Privacy & Cookies Policy en stemt de gebruiker ermee in dat TMVW diens persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookies Policy.