top of page

Privacybeleid

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0200.068.636 (hierna “TMVW”) en met als merknaam FARYS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website (www.aquadomo.be) (hierna “de Website”).

TMVW treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de  wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, hierin begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd) alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en hechten grote waarde aan het juist beschermen van uw gegevens die wij verwerken, in het bijzonder uw persoonsgegevens.

Via dit Privacybeleid willen wij u, als klant en gebruiker van onze diensten en website zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens. We willen uw gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader/huismoeder beheren en gebruiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor duidelijk omschreven doeleinden.

Wij engageren ons onze plichten na te leven en jouw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien u dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij u aan de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be) te raadplegen.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om ons Privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze diensten.

Hieronder kan u alvast een overzicht vinden van de antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Concreet wordt er in ons Privacybeleid informatie meegedeeld over de volgende topics:

Over welke gegevens gaat het

Wij verzamelen het liefst zo weinig mogelijk gegevens van u. Toch is dat soms nodig, bijvoorbeeld in het kader van de dienstverlening en algemene communicatie. 

Wij onderscheiden verschillende soorten persoonsgegevens (afhankelijk van de doelstelling en de noodzaak om het beoogde doel te realiseren):

 • Bedrijf
 • Contactpersoon
 • E-mail
 • Telefoon

Wij maken gebruik van cookies wanneer wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites en apps optimaliseren. Zo kan u bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze websites beter afstemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. De bovenstaande gegevens in combinatie met cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe u onze website en diensten gebruikt (surfgedrag) en waar uw interesses liggen. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en welke gegevens er hiermee worden verzameld.

TMVW kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de Website gekomen is, of waarlangs hij die verlaat. Dit maakt het TMVW mogelijk om de Website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Verwerkings-doeleinden

De verzamelde persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden in het kader van klantenbeheer. Indien de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden worden gebruikt, zal u hier voorafgaandelijk over worden geïnformeerd.

TMVW verwerkt de persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang en volgens tal van wettelijke bepalingen om de wettelijk opgelegde taken van TMVW uit te kunnen voeren. Deze wettelijke bepalingen (o.a. het Algemeen Waterverkoopreglement) staan in een overzicht aangeboden op de webpagina Wettelijke bepalingen.

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden enkel meegedeeld aan instanties waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Het vertrouwelijk omgaan met deze gegevens is steeds opgenomen in deze verwerkersovereenkomst.

Deze instanties worden enkel ingeschakeld om een aspect van onze dienstverlening uit te voeren en zij beschikken enkel over de informatie die nodig is voor het uitoefenen van hun specifieke taak.

Uw rechten

U beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij uitoefening van deze rechten zullen wij uw verzoek binnen de maand behandelen, behalve in de gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van TMVW.

Procedure “Rechten van de betrokkene”

Voor de uitoefening van deze rechten en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. We vragen u dan ook om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke of elektronische, gedateerde en ondertekende aanvraag aan TMVW en dit​

 • Per mail naar dpo@farys.be of

 • Per brief aan TMVW, t.a.v. DPO, Stropstraat 1, 9000 Gent.

Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen én we alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen hebben.

Recht op toegang en inzage

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U hebt steeds het recht om op elke moment uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of slechts beperkt verder te verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt steeds het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of om deze gegevens over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst.

Recht van bezwaar

U beschikt over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. 

Recht op intrekking van de toestemming

U hebt steeds de mogelijkheid om jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken voor die persoonsgegevens die verkregen zijn op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurd is op basis van de toestemming voor de intrekking.

Zodra u uw toestemming intrekt, zal TMVW deze persoonsgegevens verwijderen.

Welke persoonsgegevens delen we met derde partijen?

De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Bepaalde van deze derden werken in opdracht van ons of worden ingeschakeld om een aspect van onze wettelijke taken en/of dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld voor de uitvoering van werken op privéterrein, voor facturatie en klantenadministratie, voor geschillenbeheer, ...

Wij gaan met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van TMVW steeds een verwerkersovereenkomst aan om de privacy van onze klanten te garanderen. Zij beschikken enkel over de informatie die nodig is voor het uitoefenen van hun specifieke taak. Het vertrouwelijk omgaan met deze gegevens is steeds opgenomen in deze verwerkersovereenkomst.

De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in dit Privacybeleid. Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

 • Juridische dienstverleners;

 • Dienstverleners betreffende klantenzaken (o.a. de printpartner, De Stroomlijn, Doccle, OCMW);

 • Andere overheidsdiensten (VMM, Vlaamse Ombudsdienst);

 • Technische dienstverleners.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij u hiervoor toestemming geeft of wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Direct marketingdoel-einden

De persoonsgegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden gebeurt enkel met uw ondubbelzinnige en expliciete toestemming. In het algemeen belang informeren we u over producten of diensten van TMVW of andere informatie waarvan wij denken dat u deze wellicht interessant zal vinden. Zo garanderen we u een uitstekende dienstverlening u.

U hebt altijd het recht om uzelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (“opt-out”).

Indien u niet wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor direct marketing-doeleinden, dan kan u dit melden.

Bij de periodieke advertentiecampagnes die via LinkedIn of Google Ads lopen, worden enkel de gegenereerde kliks naar deze website aan Aquadomo bezorgd. Andere gegevens zijn niet beschikbaar en worden niet opgevraagd, noch gebruikt voor direct marketingdoeleinden van Aquadomo. 

Veiligheidsmaat-regelen

TMVW neemt en handhaaft passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de rechten en vrijheden van u te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen dienen om de gegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking of toegang, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de te beschermen gegevens, het risico van de verwerking, de stand van de techniek en de uitvoeringskosten van de maatregelen.

We zetten alles op alles om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren als op ons netwerk.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van uw gegevens hebben wij specifieke personen in dienst die op de naleving van de wetgeving toezien. Wij hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers. Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u als klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

TMVW houdt eraan de gebruiker ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die TMVW niet controleert en waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. TMVW is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Lees aandachtig hun Privacybeleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Termijn bijhouden persoonsgege-vens

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en soms heel kort zijn.

 • Beeldopnames van bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen van FTMVW worden maximaal een maand bewaard.

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden.

 • Uit juridische noodzaak zijn wij bijvoorbeeld verplicht om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 • Voor die gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn wordt voorzien, zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.

Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bijvoorbeeld omwille van wijzigingen aan ons takenpakket die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Wij nodigen U dan ook uit om steeds de laatste versie van dit Privacybeleid te raadplegen op onze website(s).

Laatste update: 25 april 2022

bottom of page