Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Wetgeving

Het Legionellabesluit

Na een grondige evaluatie van het Legionellabesluit van 11 juni 2004 vaardigde de Vlaamse regering op 9 februari 2007 een nieuwe versie uit. De vernieuwde wetgeving ging op 4 mei 2007 van kracht. Het doel blijft de preventie van veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen.
 

BBT voor Legionella-beheersing in nieuwe sanitaire systemen

Het Legionellabesluit geeft aan dat de watervoorzieningen in alle nieuwe hoog- en matigrisico-inrichtingen gebouwd en geëxploiteerd moeten worden volgens de BBT. Om deze BBT te bepalen stelde het BBT-Kenniscentrum in samenwerking met WTCB voorliggende BBT-studie op, in opdracht van de Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze BBT-studie bespreekt en evalueert maatregelen voor ontwerp en gebruik van nieuwe sanitaire installaties met oog op de bestrijding en beheersing van Legionella. Ze richt zich in hoofdzaak op de preventie van Legionella bij zorginstellingen, hotels, onderwijsinstellingen, inrichtingen voor jeugdtoerisme en sportinstellingen. Er wordt een structureel basisconcept uitgewerkt waaraan een nieuwe sanitaire installatie dient te voldoen. Het rapport omvat:

 • voorschriften met betrekking tot het ontwerp
 • voorschriften waaraan sanitaire installaties structureel moeten voldoen
 • voorschriften voor materiaalkeuze van sanitaire installaties
 • voorschriften met betrekking tot de opbouw van de installatie
 • voorschriften voor het gebruik en het onderhoud van sanitaire installaties gericht op de preventie van Legionella ontwikkeling.

Verschillende nationale en internationale voorschriften liggen hieraan ten grondslag.

Addendum aan de BBT Legionella van 2007

De Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionellabeheersing in nieuwe sanitaire systemen, die sinds 2007 verplicht werden opgelegd door de decreetgever in alle inrichtingen zoals bepaald in het veteranenbesluit, zullen tegen eind 2017 volledig herzien worden.

In afwachting hiervan, werd een addendum opgesteld. Dit bevat correcties en aanvullingen op de best beschikbare risico beperkende technieken uit hoofdstuk 3 van deze BBT. De bepalingen uit het addendum zullen in elk geval mee opgenomen worden bij de uiteindelijke revisie van de BBT in 2017.

Samenvatting gewijzigde aanbevelingen voor de beheersing van het legionella risico bij de bouw en exploitatie van nieuwe sanitaire installaties

 • Omschrijving techniek voorheen niet gepreciseerd
  • Stagnatie vermijden door regelmatig gebruik, impliceert minstens 1 keer per week gebruik.
  • Wanverbindingen moet vermeden worden door de verschillende watersoorten te merken mét aanduiding van de stroomzin.
  • Warmwater systemen met een opslagvolume dienen regelmatig opgewarmd te worden. Dit betreft enkel de opwarming van het watervolume in de betrokken voorraadvaten en niet de volledige opwarming van de warmwaterdistributie.
  • Expansievaten moeten op het koud water geplaatst worden en dienen volledig doorstroomd te worden.
 • Versoepeling van de vereisten
  • Brandleidingen dienen in zowel hoog- als matig risico-inrichtingen beveiligd te worden met een keerklep type EA. Voorheen was dit bij hoog risico-inrichting een keerklep type BA.
  • Van de continue temperatuureisen van een warm water verdeelsysteem kan afgeweken worden, indien de lengte van de verdeelleiding niet langer dan 15 m is en de totale inhoud nooit meer dan 3 liter wordt. Deze leidingen hoeven ook niet geïsoleerd te worden. Voorheen was dit niet langer dan 5 m en totale inhoud maximum 3 liter.
  • Het is aanbevolen een filter met een maaswijdte van minstens 150 µm te voorzien na de teller. Voorheen was dit 80 µm.

Preventie op het werk: Infrastructuur met aërosolvormende tappunten

In de Codex Welzijn op het werk is titel V, hoofdstuk 3 gewijd aan biologische agentia. Dit KB (KB van 4 augustus 1996, BS 1 oktober 1996, gewijzigd op 29 april 1999, BS 7 oktober 1999) legt een wettelijk kader vast voor de preventie van risicovolle blootstellingen aan biologische agentia.

Onder "biologische agentia" wordt verstaan: micro-organismen (met inbegrip van genetisch gemodificeerde), celculturen en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of intoxicatie kunnen veroorzaken.
De omschreven verplichtingen komen overeen met de klassieke benadering van risicoanalyse: inventarisatie van de gevaren, evaluatie van het risico en formulering van beheersmaatregelen.

Ter ondersteuning van de risicobeoordeling verdeelt het KB de micro-organismen onder in vier klassen in functie van hun kans op ziekteverwekking, hun kans op verspreiding onder de bevolking en het al dan niet aanwezig zijn van een adequate behandeling.

Legionella Pneumophila wordt bestempeld als een microagens behorende tot de tweede gevaarsgroep. Het gaat om een agens dat bij de mens een ziekte kan veroorzaken en een gevaar voor de werknemers kan opleveren. Het is onwaarschijnlijk dat het zich onder de bevolking verspreidt en er bestaat gewoonlijk een effectieve profylaxe of behandeling. Deze classificatie houdt echter geen rekening met de ernst van de ziekte die het micro-organisme kan veroorzaken. Ingeval van Legionella Pneumophila is de ernstgraad groot gezien de ziekte in bepaalde gevallen een dodelijke afloop kent.

Bij de evaluatie van het risico is het verder belangrijk kennis te hebben van potentiële opnamewegen en van omstandigheden die verspreiding stimuleren. Legionella ontwikkelt en vermenigvuldigt zich optimaal in een waterig milieu bij temperaturen tussen 25 en 50 °C. Door blootstelling aan een aerosol van besmet water kan een kritische opname door inhalatie optreden.
Het KB omschrijft een reeks van beheersmaatregelen die de werkgever moet nemen. Deze beheersmaatregelen zijn voornamelijk gericht op arbeidsomstandigheden die een bewuste manipulatie van materialen die gecontamineerd (kunnen) zijn met biologische agentia, met zich meebrengen.

Deze reglementering heeft de vrijwaring van de veiligheid en gezondheid van werknemers tot doel. De verantwoordelijkheid voor bezoekers die gebruik maken van bepaalde faciliteiten is echter niet sluitend geregeld.