Skip to main content
Kunnen wij u helpen?

+32 9 242 58 39 / info@aquadomo.be

Legionellabeheer

Waarom Aquadomo?

 • We strijden tegen legionella door het voorkomen van besmettingen tegen minimale beheerskosten. 
 • We gaven de legionellawetgeving in 2002, het Legionellabesluit in 2007, de ‘Best Beschikbare Technieken (BBT) in 2007 en het recente addendum BBT in 2016 mee vorm
 • Ons eigen geaccrediteerd labo doet jaarlijks 3.500 legionella-analyses in meer dan 500 gebouwen
 • We stellen legionellabeheersplannen op voor meer dan 100 klanten conform de leidraad van het Agentschap Zorg en Gezondheid (2011) en via een unieke methode
 • Wij staan permanent en met discreet advies klaar bij een besmetting of verontreiniging:schokdesinfectie, filters aan het tappunt, …
 • We passen de installatie structureel aan of desinfecteren tijdelijk uw sanitaire binneninstallatie zonder impact op uw bedrijfsvoering via een service contract
 • Ons bedrijf was als eerste Vlaams waterbedrijf erkend voor de analyse van legionella pneumophila (NEN6265)

Aanbod 

1. Legionella staalname en analyse

De aanwezigheid van legionella wordt gemeten door een waterstaalname op de risicovolle tappunten zoals bepaald in het beheersplan. Het  laboratorium voert een kweek uit en maakt een gedetailleerd analyseverslag op. Bij aanwezigheid van Legionellabacteriën wordt automatisch een vervolgkweek ingezet voor bevestiging van het soort Legionella.  De hoeveelheid legionella wordt uitgedrukt in KVE (kolonievormende eenheden) , ongeacht het soort (pneumophila of non-pneumophila). Bij een waarde boven 25 KVE spreekt men van een contaminatie (besmetting).

Aquadomo beschikt over eigen gekwalificeerde staalnemers en een eigen geaccrediteerd laboratorium. De uitslag van de staalname wordt eerst geïnterpreteerd en vervolgens met u besproken. De contactpersonen worden telefonisch en/of elektronisch verwittigd.

Bij gemiddeld 29 % van de analyses stellen we legionella vast. 6 % daarvan overschrijdt de drempel
voor meldingsplicht aan de overheid. Als discrete en efficiënte partner zorgt Aquadomo eerst voor een
snelle oplossing. Daarna kijken wij met onze klanten naar een meer duurzame oplossing op maat.

2. Legionellabeheersplan of actualisatie

Aquadomo behaalt maximaal resultaat door een uniek modulair plan, opgesteld conform de leidraad van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het beheersplan bevat minimaal de identificatie- en contactgegevens van de exploitant, een technische beschrijving, een risicoanalyse en preventiemaatregelen zoals onder meer het nemen van stalen voor analyse. Het beheersplan en advies wordt steeds opgesteld vanuit preventief oogpunt tegen minimale beheerskosten.

Beschikt u reeds over een beheersplan maar is dit ondertussen 5 jaar oud of is uw sanitaire installatie ondertussen aangepast, dan bezorgen wij uw beheersplan en logboek een update. 

- Screening

Een quickscan van de sanitaire installatie en de werking laat toe de mogelijke probleemzones te detecteren en een principeschema van de waterstromen op te stellen. Het koudwatercircuit wordt geverifieerd (aard, buffertanks en transport), daarna het warmwatercircuit (productie, opslag, transport) en alle (aerosolvormende) tappunten en waterbehandelingstoestellen. We analyseren de installatie, de as-built plannen en het logboek indien beschikbaar. Tijdens de audit meten we ook de temperatuur op risicovolle plaatsen.

- Risico analyse

Via het stroomschema en een inventaris van alle koud- en warmwatertappunten, met inbegrip van de toestellen, wordt een inschatting van de mogelijke knelpunten inzake legionellabesmetting opgemaakt.  De risico evaluatie gebeurt op het vlak van de temperatuur bij de warm waterproductie en de tappunten. Ook probleemzones bij niet-doorstroomde leidingen worden in kaart gebracht. We maken een onderscheid tussen de risicofactoren bij de groei van legionella en de risicoplaatsen op verspreiding van de bacterie (via aerosol of verneveling).

- Beheersplan met logboek en certificaat

Naar aanleiding van de risicoanalyse volgt een plan van aanpak, afgestemd op de installatie en de risicocategorie. We stellen een lijst met de vaststellingen en verbetervoorstellen op om het risico op legionella op korte termijn tot een minimum te herleiden.

Thermisch beheersconcept 

Indien groeifactoren aanwezig zijn voor de bacterie (temperaturen tussen 25 en 50 °C en langdurige stilstand) en er is relevante aërosolvorming, dan moet de installatie worden aangepast of goed worden beheerd. De beheersmaatregelen zijn gebaseerd op het thermisch beheersconcept waarbij het water regelmatig wordt doorgespoeld en eventueel stilstaand water niet kan terugstromen in de hoofdleiding (door plaatsing van keerkleppen). Verder moet de temperatuur van het koude water voldoende laag (< 25° C) en die van het warme water voldoende hoog (> 55° C) zijn.

Alternatief beheersconcept 

Voor installaties die onder de Zorgplicht vallen kan naast het thermisch beheerconcept, gekozen worden voor een alternatief beheersconcept.

In een logboek worden uiteindelijk alle genomen acties bijgehouden en belangrijke aanvullende gegevens bijgevoegd, zoals controlerapporten, wateranalyses, inspectie- en evaluatierapporten. Het logboek moet ter plaatse aanwezig zijn en zonodig kunnen worden voorgelegd aan de controlerende overheidsinstantie. We leveren een certificaat als bevestiging dat het plan conform de geldende wetgeving werd opgesteld en uitgevoerd.

- Permanente opvolging

Het correct uitvoeren en noteren van de acties en vaststellingen in het digitaal logboek laat toe de risico’s tot een minimum te beperken. Aquadomo kan via een jaarlijkse actualisatie of outsourcing van het beheer (uitvoeren van het beheersplan) de maatregelen bijstellen. Dit gebeurt zowel bij verlaagd als bij verhoogd risico  na bemonstering en analyse van de stalen of overschrijding van drempelwaardes.

3. Desinfectie

AquaDomo stemt de ontsmettingsmethode af samen met de opdrachtgever, in functie van het gebouw en de doelgroep. We houden hierbij ook rekening met de neveneffecten op de watersamenstelling of het milieu en de invloed op de gebruikte materialen in de installatie. We bekijken de meest efficiënte oplossing die in uw budget past. Naast de thermische desinfectie, is chemische desinfectie een optie. Samen selecteren wij de meest efficiënte desinfectie methode :

 • Neutrale begeleiding en opmaak bestek voor aanpassing van de installatie of permanente desinfectie van de drinkwaterinstallatie (als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit en goedgekeurd via Ministerieel Besluit)
 • Chemische of thermische schokdesinfectie
 • Uitbouw leiding of tapppunt, lokale legionellafilters

4. Opleiding, begeleiding en opvolging van het legionella logboek

Het volstaat niet om een degelijk legionella beheersplan op te stellen. Het digitaal logboek dient steeds opgevolgd  en aangevuld te worden. Technische medewerkers moeten ingelicht worden over het bestaan van het beheersplan, de doelstelling en acties ervan. Verder krijgen zij praktische tips om legionellavorming te voorkomen.

Aquadomo zorgt voor een grondige opleiding over de principes van legionellabeheersing, aan de hand van reële en praktijkgerichte voorbeelden.

5. Ontwerp en revisie sanitaire binneninstallatie conform de Best Beschikbare Technieken (BBT)

Bij aanpassingen van de watervoorziening, koeltorens en klimaatregelingsystemen dient u rekening te houden met de bepalingen van het Legionellabesluit en de BBT Legionella. Onze ervaren experts adviseren u bij uw structurele aanpassingen zoals:

 • uitbouw tappunten en dode leidingen,
 • installatie en kalibratie van vastopgestelde thermometers
 • controle en afstellen inregelkranen …

Op uw vraag zorgen wij ook voor de uitvoering en kijken wij uw ontwerpplannen na.